Anselmo Iglesias

Anselmo Iglesias, artist portrait, Galicia Album Anselmo Iglesias, artist self-portrait, Galicia Album

© Antonio Nodar / Anselmo Iglesias

Ourense, 1965