Francisco I Zayas

Francisco I Zayas, artist portrait, El Salvador album Francisco I Zayas, artist self-portrait, El Salvador album

© Antonio Nodar / Francisco I. Zayas