Gilberto Arriaza

gilberto arriaza, artist portrait, El Salvador album gilberto arriaza, artist self-portrait, El Salvador album

© Antonio Nodar / Gilberto Arriaza