Montse Gallego Reyes

Montse Gallego Reyes, artist portrait, London album Montse Gallego Reyes, artist self-portrait, London album

© Antonio Nodar / Montse Gallego Reyes