Luis Feito

Luis Feito, artist portrait, Madrid album Luis Feito, artist self-portrait, Madrid album

© Antonio Nodar / Luis Feito

Madrid, 1929-2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Feito