Abin Shrestha

Abin Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Abin Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Abin Shrestha