Amrit Bahadur Karki

Amrit Bahadur Karki, artist photographic portrait, Nepal album Amrit Bahadur Karki, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Amrit Bahadur Karki