Amrit Bahadur Karki


Amrit Bahadur Karki

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Amrit Bahadur Karki


[dvk_social_sharing]