Amrit Bahadur Karki

Amrit Bahadur Karki
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Amrit Bahadur Karki

[dvk_social_sharing]