Amrit Bahadur Karki

Amrit Bahadur Karki
© Antonio Nodar / Amrit Bahadur Karki