Anil Shahi

Anil Shahi, artist photographic portrait, Nepal album Anil Shahi, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Anil Shahi