Anita Shrestha


Anita Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Anita Shrestha


[dvk_social_sharing]