Bam Bahadur Thapa

Bam Bahadur Thapa, artist photographic portrait, Nepal album Bam Bahadur Thapa, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Bam Bahadur Thapa