Bam Bahadur Thapa

Bam Bahadur Thapa
© Antonio Nodar / Bam Bahadur Thapa