Bhoj Raj Ariyar

Bhoj Raj Ariyar, artist photographic portrait, Nepal album Bhoj Raj Ariyar, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Bhoj Raj Ariyar