Bikash Shrestha

Bikash Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Bikash Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Bikash Shrestha