BK. Nar Bahadur

BK Nar Bahadur, artist photographic portrait, Nepal album BK Nar Bahadur, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / BK. Nar Bahadur