Chandra Shrestha

Chandra Shrestha
© Antonio Nodar / Chandra Shrestha