Chandra Shrestha


Chandra Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Chandra Shrestha


[dvk_social_sharing]