Durga Bahadur Rana

Durga Bahadur Rana
© Antonio Nodar / Durga Bahadur Rana