Gopal Shrestha

Gopal Shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Gopal Shrestha

[dvk_social_sharing]