Govinda Sah AZAD

Govinda Sah AZAD, artist photographic portrait, Nepal album Govinda Sah AZAD, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Govinda Sah AZAD