Indra Khatri

Indra Khatri
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Indra Khatri

[dvk_social_sharing]