Ishan Pariyar

Ishan Pariyar
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Ishan Pariyar

[dvk_social_sharing]