Ishan Pariyar


Ishan Pariyar

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Ishan Pariyar


[dvk_social_sharing]