Jit Bahadur Thapa


Jit Bahadur Thapa

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Jit Bahadur Thapa


[dvk_social_sharing]