Jit Bahadur Thapa

Jit Bahadur Thapa
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Jit Bahadur Thapa

[dvk_social_sharing]