Jit Bahadur Thapa

Jit Bahadur Thapa
© Antonio Nodar / Jit Bahadur Thapa