Jit Bahadur Thapa

Jit Bahadur Thapa, artist photographic portrait, Nepal album Jit Bahadur Thapa, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Jit Bahadur Thapa