Jyoti Prakash BK

Jyoti Prakash BK, artist photographic portrait, Nepal album Jyoti Prakash BK, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Jyoti Prakash BK