Kailash K. Shrestha


Kailash K. Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Kailash K. Shrestha


[dvk_social_sharing]