Kailash K. Shrestha

Kailash K Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Kailash K Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kailash K. Shrestha