Kailash K. Shrestha

Kailash K. Shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Kailash K. Shrestha

[dvk_social_sharing]