Karna Prasad Maskey


Karna Prasad Maskey

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Karna Prasad Maskey


[dvk_social_sharing]