Karna Prasad Maskey

Karna Prasad Maskey
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Karna Prasad Maskey

[dvk_social_sharing]