Kedar Palikhe

Kedar Palikhe, artist photographic portrait, Nepal album Kedar Palikhe, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kedar Palikhe