Kirti Man Shakya

Kirti Man Shakya, artist photographic portrait, Nepal album Kirti Man Shakya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kirti Man Shakya