Kishor K. Sharma

Kishor K. Sharma, artist photographic portrait, Nepal album Kishor K. Sharma, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kishor K. Sharma