Kishor Nakarmi


Kishor Nakarmi

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Kishor Nakarmi


[dvk_social_sharing]