Kreeti Shakya

Kreeti Shakya, artist photographic portrait, Nepal album Kreeti Shakya,, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Kreeti Shakya