Kushal Kumar Thapa

Kushal Kumar Thapa
© Antonio Nodar / Kushal Kumar Thapa