Manuj Babu Mishra

Manuj Babu Mishra, artist photographic portrait, Nepal album Manuj Babu Mishra, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Manuj Babu Mishra