Mukesh Shrestha

Mukesh Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Mukesh Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Mukesh Shrestha