Prabin Shrestha

Prabin Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Prabin Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Prabin Shrestha