Pradip Adhikari

Pradip Adhikari, artist photographic portrait, Nepal album Pradip Adhikari, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Pradip Adhikari