Prakaash Chandwadkar

Prakaash Chandwadkar, artist photographic portrait, Nepal album Prakaash Chandwadkar, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Prakaash Chandwadkar