Prakash Adhikari

Prakash Adhikari, artist photographic portrait, Nepal album Prakash Adhikari, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Prakash Adhikari