Prakash Adhikari

Prakash Adhikari
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Prakash Adhikari

[dvk_social_sharing]