Prakash Adhikari


Prakash Adhikari

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Prakash Adhikari


[dvk_social_sharing]