Pramila Bajracharya

Pramila Bajracharya, artist photographic portrait, Nepal album Pramila Bajracharya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Pramila Bajracharya