Pramila Pariyar Bk


Pramila Pariyar Bk

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Pramila Pariyar Bk


[dvk_social_sharing]