Pramila Pariyar Bk

Pramila Pariyar Bk
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Pramila Pariyar Bk

[dvk_social_sharing]