Pramila Pariyar Bk

Pramila Pariyar Bk, artist photographic portrait, Nepal album Pramila Pariyar Bk, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Pramila Pariyar Bk