Prithvi Shrestha

Prithvi Shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Prithvi Shrestha

[dvk_social_sharing]