Promina Shrestha


 Promina Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Promina Shrestha


[dvk_social_sharing]