Rabi Shrestha


Rabi Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Rabi Shrestha


[dvk_social_sharing]