Rabi Shrestha

Rabi Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Rabi Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Rabi Shrestha