Rabindra Shrestha

Rabindra shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Rabindra Shrestha

[dvk_social_sharing]