Rabindra Shrestha


Rabindra shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Rabindra Shrestha


[dvk_social_sharing]