Ram Bahadur Thada

Ram Bahadur Thada artist photographic portrait, Nepal album Ram Bahadur Thada, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Ram Bahadur Thada