Ram Bahadur Thada

Ram Bahadur Thada
© Antonio Nodar / Ram Bahadur Thada