Ram Prakash Shrestha

Ram Prakash Shrestha
© Antonio Nodar / Ram Prakash Shrestha