Ram Prakash Shrestha

Ramesh Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Ramesh Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Ram Prakash Shrestha