Ritesh Shahi

Ritesh Shahi, artist photographic portrait, Nepal album Ritesh Shahi, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Ritesh Shahi