Romio Shrestha


Romio Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Romio Shrestha


[dvk_social_sharing]