Romio Shrestha

Romio Shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Romio Shrestha

[dvk_social_sharing]