Roshan Sakha

Roshan Sakha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Roshan Sakha

[dvk_social_sharing]