Roshan Sakha


Roshan Sakha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Roshan Sakha


[dvk_social_sharing]