Roshan Sakha

Roshan Sakha, artist photographic portrait, Nepal album Roshan Sakha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Roshan Sakha