Samundra Man Singh Shrestha

Samundra Man Singh Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Samundra Man Singh Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Samundra Man Singh Shrestha