Samundra Man Singh Shrestha

Samundra Man Singh Shrestha
© Antonio Nodar / Samundra Man Singh Shrestha