Samyak Manandhar


Samyak Manandhar

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Samyak Manandhar


[dvk_social_sharing]