Samyak Manandhar

Samyak Manandhar
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Samyak Manandhar

[dvk_social_sharing]