Sapana Shah

Sapana Shah
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sapana Shah

[dvk_social_sharing]