Sapana Shah

Sapana Shah, artist photographic portrait, Nepal album Sapana Shah, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sapana Shah