Sapana Shah


Sapana Shah

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sapana Shah


[dvk_social_sharing]