Sashi Bikram Shah

Sashi Bikram Shah
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sashi Bikram Shah

 

[dvk_social_sharing]