Sashi Bikram Shah


Sashi Bikram Shah

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sashi Bikram Shah


 

[dvk_social_sharing]