Sashi Bikram Shah

Sashi Bikram Shah, artist photographic portrait, Nepal album Sashi Bikram Shah, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sashi Bikram Shah