Sashi Bikram Shah

Sashi Bikram Shah
© Antonio Nodar / Sashi Bikram Shah